КАКВО?


В проекта ALiCE ще разработим съвместно обща рамка за оценяване по гражданско образование, като основният акцент ще бъде поставен върху методите на формативно оценяване. Ще направим преглед на разнообразните подходи на интегриране на гражданското образование в учебните програми в Европа, на заложените учебни цели и на това как практиките за оценяване са и могат да бъдат използвани за улесняване на обучението по този предмет. Знаем, че навсякъде се разработват иновативни практики за (формативно) оценяване по гражданско образование, като следващата стъпка е академичните постижения да бъдат обвързани с практиките на оценяване и да се укрепи, а също така и да бъде укрепено европейското сътрудничество в тази област.

КАК?

a) Идея на проекта

Ще работим за създаването на четири взаимосвързани интелектуални продукта:

  • сравнителна рамка на методите на оценяване по гражданско образование в страните-членки на ЕС
  • опис на иновативните образователни практики по гражданско образование с акцент върху оценяването
  • колекция от методи за формативно оценяване, които ще адаптираме за употреба в контекста на гражданското образование и в съответствие с локалните особености
  • пътна карта за подпомагане на училищните екипи при прилагане на формативно оценяване в гражданското образование
What

b) Партньорство

AliCE се осъществява в международно партньорство между организации с различни компетентности. Консорциумът е разширен и чрез сътрудничество с близо 50 регионални и национални училища в Европа. Техни преподаватели ще участват в двете обучения, предвидени по проекта (в Италия и Чехия). За да научите повече за партньорските организации, натиснете тук.