ЗАЩО?


Съществуват различни рамкови документи в областта на гражданските компетентности и тяхното оценяване. В контекста на Зелената сделка Европейската комисия призовава за европейска рамка за „Зелени компетенции за учене през целия живот“. Това, което обединява тези рамкови документи, е фокусът върху активната роля на младите хора в обществото. За да станат активни граждани, училищата и учителите трябва да дадат на учениците възможност да развиват граждански компетентности в различен контекст (дом, училище, местна общност…). Способността на учениците да разсъждават и критично да оценяват взаимовръзките в тези ситуации може да им помогне да предприемат действия, свързани с решаването на национални и глобални проблеми.

Съществуват различни определения за гражданско образование в Европа, както и широк спектър от учебни цели. Разнообразен е и контекстът, в който се преподава, както и степента на интегрираност в учебната програма. Налице е нужда от методи за оценяване, които да обхванат сложността на гражданското образование и съдържащите се в него многостранни компетентности. Полезна стъпка в тази област би било картографирането и разработването на специфични инструменти и методи, които се използват за оценка на тези граждански компетенции. Основният фокус е върху формативния подход на оценяване, който прави процеса на обучение видим. Формативното оценяване е силно свързано с принципите на гражданското образование, тъй като разчита на споделено разбиране на резултатите от обучението. Ролята на учителя се състои в поставянето на ясни цели и проектирането на ефективни учебни ситуации и дейности в класната стая, чрез които да се развиват гражданските компетентности. Освен това учителите могат да създадат възможности за учениците да получават обратна връзка, която задвижва учебния процес. Важен елемент е активността на учениците и тяхната самооценка. Учителите трябва внимателно да планират формативното оценяване. Те трябва да знаят кое измерение (знания, умения и нагласи) на гражданските компетенции се опитват да измерят. Това изглежда е особено предизвикателство за учителите, тъй като те не са запознати с множеството измерения на тези компетентности. Според някои изследвания, оценката е насочена най-вече към проверка на знанията и много по-малко — нагласите и уменията. Съществуването на ясна рамка за оценяване гражданско образование би могла да подкрепи учителите в този процес, особено ако съдържа насоки как да бъде използвана и в специфичен контекст.