ZAKAJ?


Obstajajo različni okvirji, ko gre za državljanske kompetence in kako jih je mogoče ovrednotiti. V okviru zelenega dogovora je Evropska komisija pozvala k evropskemu okvirju za „Zelene kompetence za vseživljenjsko učenje.“ Te okvirje poenoti njihova skupna osredotočenost na aktivno vlogo mladih v družbi. Da bi postali aktivni državljani, morajo šole in učitelji učencem dati priložnosti za razvoj državljanskih kompetenc v različnih kontekstih (dom, šola, lokalna skupnost …). Omogočanje učencem, da razmišljajo in kritično ocenijo povezave v teh kontekstih, jim lahko pomaga pri ukrepanju v zvezi z nacionalnimi in globalnimi vprašanji.

V evropskih državah članicah in znotraj le-teh obstajajo različne interpretacije državljanske vzgoje. Državljanska vzgoja zaradi širokega nabora ciljev učnega načrta in različnih kontekstov, v katerih se poučuje in uči, izziva učitelje in šole, da jo vključijo v urnik. Učitelji se trudijo oblikovati učne dejavnosti in oceniti, ali se učenci učijo državljanskih kompetenc. Zlasti obstaja potreba po metodah ocenjevanja, ki zajamejo kompleksnost državljanske vzgoje in njenih večplastnih kompetenc. Pomembna novost na tem področju bi bila zato načrtovanje in razvoj posebnih orodij in metod, ki se uporabljajo za ocenjevanje teh državljanskih kompetenc. Glavni poudarek je na formativnem pristopu ocenjevanja, tako da je učni proces viden. Formativno spremljanje je močno povezano z načeli državljanske vzgoje, saj se opira na skupno razumevanje učnih rezultatov, na katere cilja državljanstvo. Vloga učitelja je nato v postavljanju jasnih ciljev in oblikovanju učinkovitih učnih situacij in dejavnosti v razredu za doseganje državljanskih kompetenc. Poleg tega lahko učitelji ustvarijo priložnosti, da učenci prejmejo povratne informacije, ki poganjajo učni proces. Pomembno je, da se učenci aktivirajo kot učni vir drug za drugega (vrstniško ocenjevanje) in razmišljajo o lastnem učenju (samoocena) v okviru formativnega spremljanja. Za zagotovitev kakovosti spremljanja učnega napredka učencev pa morajo učitelji premišljeno načrtovati formativno spremljanje. Vedeti bi morali, katero dimenzijo (znanje, spretnosti in stališča) državljanskih kompetenc poskušajo izmeriti. To se zdi še posebej zahtevno za učitelje, saj ne poznajo več razsežnosti teh kompetenc. Prejšnje raziskave so pokazale, da je razsežnost znanja večinoma zajeta v ocenjevanju, vendar so stališča in veščine ocenjeni veliko manj. Jasen okvir ocenjevanja državljanske vzgoje bi lahko učiteljem pomagal pri tem procesu. Takšen okvir s posebnimi orodji za ocenjevanje v izobraževalni praksi ni razširjen. To je deloma posledica kompleksnosti državljanstva in nepoznavanja le-tega v izobraževalni praksi. Drugo vprašanje je, da je ocenjevanje državljanskih kompetenc odvisno od konteksta. V zvezi s tem bi moral okvir ocenjevanja vsebovati vodilna načela za učitelje, da okvir uporabljajo v svojem okolju, specifičnem za kontekst.